"Institutions run by Janta Shikshan Prasarak Mandal ,Barshitakali, Dist .Akola"

1 Smt. Shakuntalabai Dhabekar College, Karanja Lad, Dist. Washim
2 Babasaheb Dhabekar Vidyalaya & Jr. College, Barshitakali ,Dist. Akola
3 Babasaheb Dhabekar Vidyalaya & Jr. College, Rahit, Dist. Akola
4 Babasaheb Dhabekar Vidyalaya & Jr. College ,Ghota, Dist. Akola
5 Babasaheb Dhabekar Vidyalaya & Jr. College ,Keshaonagar, Tq. Risod, Dist. Washim
6 Babasaheb Dhabekar D.T.Ed College Keshaonagar Tq. Risod , Dist. Washim
7 Babasaheb Dhabekar Urdu D.T.Ed College, Akola
8 Babasaheb Dhabekar Urdu High School, Kurum ,Tq. Murtizapur ,Dist. Akola